Liturgie Goede Vrijdag 29 maart 2024

 

 

Intochtslied: LB 23 – ‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 38 : 1, 2, 5 – ‘Blijf mij niet in toorn kastijden’
Gebed
Lezen: Johannes 19 : 16b – 30
Zingen: Opwekking 706 – ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’
Tekst: Johannes 10 : 11
Preek
Zingen: LB 576b : 3, 4, 5 – ‘O Heer uw smaad en wonden’
Belijdenis
Zingen: LB 239 : 1, 6, 7 – ‘O Christus die de zonne zijt’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK06 gezang 89 – ‘Jezus leven van mijn leven’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

 

(1373)