Liturgie morgendienst 19 mei 2024

Intochtslied: LB 672 : 1, 6, 7 – ‘Kom, laat ons deze dag’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB/GK 119 : 16, 17, 18 – ‘Stort over mij uw….’
Leefregel: Jacobus 2 : 1 – 12
Zingen: LB 289 – ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Gebed
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 12
Zingen: LB 673 – ‘Heilige liefdeskracht’
Lezen: 2 Korintiërs 3 : 6 – 18
Tekst: 2 Korintiërs 3 : 17
Preek
Zingen: LB 723 – ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: LB 675 – ‘Geest van hierboven’
Zegen

Voorganger :
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Terschelling


BEËINDIGEN Samenkomsten GKV/CGK/NGK op Terschelling

Hierbij delen wij als bestuur van de Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT)  mee, dat we m.i.v.  februari 2022 onze werkzaamheden hebben beëindigd en zullen overgaan tot opheffing van de stichting.

De Kerkenraad van NCGK Harlingen heeft hierin bewilligd.

Dat betekent, dat er door ons géén samenkomsten meer georganiseerd zullen worden op Terschelling.

Wat bracht ons tot dit besluit?
Allereerst de al jarenlange tendens, dat de belangstelling voor deze samenkomsten afneemt.
Ca. twintig jaar geleden waren er doorgaans vijftig samenkomsten per jaar, in de periode mei tot september elke zondag, zowel ’s morgens als ’s middags. De laatste jaren was dat teruggelopen tot ca. elf, alleen  ’s morgens. Met Pasen, in de periode juli/augustus en in de herfstvakantie.
Ook het aantal bezoekers daalde gestaag: moesten tot ca. tien jaar geleden in het hoogseizoen alle extra stoelen worden bijgezet en zat het podium soms vol met kinderen, de laatste jaren was het vaste aantal zitplaatsen ruim voldoende.
De vraag wanneer het moment daar zou zijn dat voortzetting van de samenkomsten niet langer realistisch zou zijn, hield ons dus al veel langer bezig.

Na twee jaar stilstand door coronabeperkingen, stonden we voor de keus  of we de draad weer zouden oppakken  óf  dat dit – na meer dan vijftig jaar – een goed moment zou zijn ons werk te beëindigen.

Bijkomende overwegingen waren, dat we voor het komende seizoen moeite kregen met voldoende preekvoorziening én dat de Geref. Kerk van ET10 besloten heeft, het aanvangstijdstip van hun diensten te verplaatsen naar 10.00 uur waardoor wij pas vanaf 11.30 uur in ET10 zouden kunnen samenkomen.
Het feit dat er inmiddels – mede dankzij corona – prima alternatieven zijn om online de eigen of andere diensten te volgen maakte besluitvorming gemakkelijker.

Desondanks namen we dit  besluit met gemengde gevoelens: er verdwijnt iets moois dat niet terug zal komen, naar verwachting.
We zien terug op heel veel mooie samenkomsten en fijne en gewaardeerde ontmoetingen. We zijn dankbaar  dat er al die jaren gelegenheid was in vakantietijd naar Gods Woord te luisteren en Hem en elkaar te ontmoeten.
De ontmoeting met veel broeders en zusters uit andere kerkgenootschappen hebben we ook als bemoedigend en waardevol ervaren.
Maar we zagen de huidige situatie ook als een geëigend moment om dit besluit te nemen.

Het batige saldo van de stichting, zal – conform onze statuten – worden overgemaakt aan CGKV Harlingen, te besteden aan  zendings- en/of evangelisatieprojecten.

Namens het Stichtingsbestuur,

H.C.Kammeraat
kammeraat@live.nl